Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

06:37  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

Alta al Padró Municipal d’Habitants

Aquest procediment té per objecte donar d'alta en el padró d'habitants els nous residents en el municipi. El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten tots els habitants del municipi.

 

Podeu fer l’alta per algun dels motius següents:

 • Per naixement: inscripcions al Padró Municipal d’Habitants de persones nascudes a Espanya que s’empadronen per primera vegada i el seu naixement consta inscrit al registre civil, en el termini d’un any des del seu naixement.
 • Per canvi de residència: inscripcions al Padró Municipal d’Habitants a conseqüència d’un canvi de municipi o país de residència.
 • Per omissió: inscripcions al Padró Municipal d’Habitants de persones que viuen al municipi habitualment i que no hi figuren inscrites.

QUI HO POT DEMANAR

La persona interessada (persones majors d'edat que resideixin al municipi d'acord amb els requisits i documentació que més endavant s'assenyalen).
Els menors d'edat han d'estar representats pels seus pares o tutors legals.

QUAN ES POT DEMANAR

En horari de l'Oficina d'atenció ciutadana a partir del moment que es resideixi al municipi

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

Immediat

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Gratuït

NORMATIVA

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Resolució de 29 d’abril de 2020, de la sotssecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal.

- Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Internet

PER INTERNET

No

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

OBSERVACIONS

Cal estar empadronat per tenir accés a alguns serveis públics i demanar documents oficials com ara DNI, passaport i altres).

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

   • Original del Document d'identitat (DNI, NIE, passaport, carnet de conduir espanyol o llibre de família per als menors de 14 anys) vigent de totes les persones que s'empadronen.
   • Contracte d'arrendament vigent (amb l'últim rebut si el contracte té més d'un any).
   • Escriptura de propietat de l'habitatge (o còpia simple o últim rebut de l'IBI).
   • En cas de no ser titular de l'escriptura de propietat o del contracte de lloguer, serà necessari presentar una Autorització del titular de l'habitatge d'aquest, segons correspongui, adjuntant fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport.
   • En cas d'inhabilitació o incapacitat legal de la persona que es vol empadronar, original i fotocòpia del document que acrediti la representació legal de la persona que l'empadrona.
   • En cas que sigui el titular de l'habitatge qui es vulgui empadronar però ja hi hagi majors d'edat empadronats al domicili, un d'aquests ha d'autoritzar l'empadronament.
   • En el cas de menors d'edat:
    • Llibre de família original dels menors d'edat sense DNI (obligatori a partir dels 14 anys).
    • En el cas de separació legal dels pares, original i fotocòpia del document que acredita la guàrdia i custòdia del menor.
    • En el cas de menors s'empadronin amb nomès un dels pares, autorització de l'altre tutor signada i fotocòpia del DNI d'aquest/a.
    • Quan el menor d'edat ve en adopció o acolliment, original i fotocòpia de la Resolució de l'organisme competent que atorgui la custòdia o pàtria potestat.
    • En el cas que no hi hagi autorització possible de l'altre progenitor, s'ha d'emplenar la corresponent Declaració responsable.
   • En casos justificats, la persona que es vol empadronar podrà autoritzar a una altra a actuar com a representant amb aquest document: Autorització de representació per a trámits al padró municipal d'habitants i caldrà aportar el document d'identitat original dels dos i l'original i la fotocòpia del document oficial que ho justifica.


Data de modificació: 20/01/2023 08:51:38