Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

05:42  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

Plec de descàrrec de multes

Sol·licitar l’anul·lació de la multa

 

Informació i advertencies legals

 

Al·legacions

Durant el termini de vint dies naturals podeu presentar, davant l'Ajuntament de Montmeló, escrit d'al·legacions, amb aportació i/o proposició de proves en defensa vostra, indicant el número de l'expedient. Si no presenteu al·legacions ni pagueu l'import de la multa en el termini indicat, aquesta notificació tindrà efectes d'acte resolutori, i la sanció es podrà executar transcorreguts trenta dies naturals a partir de la notificació, obrint-se el termini de dos mesos per formular recuers contenció administratiu.

 

 

Òrgans que intervenen en el procediment:

Òrgan instructor: Cap de la Policia Local

Autoritat sancionadora: Alcalde-President

 

 

Resolució de l'expedient sancionador:

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de l'expedient sancionador és d'un any des de la seva iniciació, deduint els terminis de suspensió motivats pel coneixement dels fets per a la jurisdicció penal, quan s'escaigui.

 

 

Pèrdua de punts en els permisos i llicències de conducció:

Els punts indicats a l'anvers de la butlleta es detrauran del permís o llicència de conduir quan la sanció sigui ferma. Podeu consultar el saldo de punts en: http://www.dgt.es

 

Pagament de la multa:

Des del dia de la denúncia, té tres dies per poder pagar amb una reducció del 50% a les oficines de la Policia Local de Montmeló (excepte les denuncies greus, molt greus i retirada de punts).

Podeu fer efectiva la multa, amb reduccó del 50%, en el termini de vint dies naturals a partir d'aquesta notificació, pels següents mitjans:

 

 • Sol·licitant el document per al pagament, per correu electrònic a l'adreça orgt.multes@diba.cat

 


Transcorreguts 10 dies des de la denúncia podeu pagar:

 • Amb signatura electrònica a través de orgt.diba.cat
 • Amb targeta de crèdit trucant al 93 202 98 02
 • A través d'entitats financeres col·laboradores, amb el document que podreu demanar personalment a qualsevol de les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (podeu consultar la relació a la Web orgt.diba.cat)

 

El pagament amb reducció dins el termini indicat comporta la renúncia a formular al·legacions i la finalització del procediment sense resolució expressa, i només es podrà recórrer davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir del pagament, llevat que es tracti de les infraccions previstes als articles 65.5 h) i 65.6 de la Llei de seguretat viària, a les que no és aplicable dita reducció.

 

 

 

En el cas que les al·legacions no s'admetin, s'haurà d'abonar el pagament íntegre de la sanció (sense dret a bonificacions).


QUI HO POT DEMANAR

La persona denunciada o el seu representant.

QUAN ES POT DEMANAR

Durant tot l'any.

Internet

PER INTERNET

ENLLAÇ EXTERN

https://bit.ly/3bQh1vl

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Sol·licitud de descàrrec, degudament emplenada amb les dades que consten en la butlleta de la denúncia.
 • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

 

Impresos del tràmit:

 

 Data de modificació: 05/07/2022 10:27:11