Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

05:32  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

Llicència de gual i contragual

El tràmit permet fer totes les gestions relacionades amb la llicència per a l'ús restringit de la via pública (vorera), per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui en edificis o bé en solars i/o espais en obres.

 

La llicència de contragual la poden demanar els interessats que tinguin ja una llicència de gual e en vies de poca amplada i necessitin una zona de prohibició d'estacionament davant del gual per facilitar l'accés del vehicle. 

 • Sol·licitud de llicència de gual.
 • Modificació de les característiques del gual: físiques, per canvi d'ús o per canvi d'horari.
 • Canvi de titular de la llicència de gual.
 • Baixa de la llicència de gual.
 • Duplicat de placa de gual.
 • Contragual.

 

En cas de concessió de la llicència, tant la construcció del gual com la seva senyalització és a càrrec del titular, així com el seu manteniment. De la mateixa manera, si se sol·licita la baixa, la reposició de la vorera i la retirada de la placa corresponent és a càrrec de l'interessat.

 

Cada any caldrà fer efectiu el pagament de la taxa corresponent de gual.


QUI HO POT DEMANAR

La persona interessada o el seu representant degudament acreditat.

QUAN ES POT DEMANAR

Durant tot l'any.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Subjecte a taxa segons Ordenança Fiscal núm. 21.

NORMATIVA

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.

- DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes local.

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Ordenança reguladora de guals per entrada i sortida de vehicles.

Internet

PER INTERNET

ENLLAÇ EXTERN

https://bit.ly/3tQY2qm

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

En cas de sol·licitud d'alta:

 • Escriptura de propietat de la finca o,  en cas de llogater/a, autorització del/de la propietària de la finca o bé rebut de l'IBI.
 • Llicència o comunicació de l'activitat en cas de tractar-se d'un establiment o local, o referència de la seva obtenció.
 • Plànols d'ubicació i situació i emplaçament amb la superfície ocupada i mides del gual.
 • Croquis detallat o fotografia de l'accés amb la vorera.
 • Quan es tracti d'un bloc de pisos: original i fotocòpia de l'escriptura on consti el garatge i el número de places d'aparcament (escriptura de divisió horitzontal).
 • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

En cas de modificacions:

 • Per ampliació de llargada i/o amplada.
 • Per ampliació o modificació d'horaris.
 • Per transmissió de la titularitat de la llicència.
 • Per ampliació o modificació de matrícules dels vehicles autoritzats en estacionaments reservats.

Cal identificar el motiu del canvi:

 • Caldrà acreditar la nova titularitat de la finca: escriptura de compra-venda o de transmissió de la finca. 
 • Plànol a escala 1/100 amb indicació de la superfície ocupada per l'aparcament o zona de càrrega o descàrrega, ample de vorera, accés de la façana i gual, amb grafisme dels elements urbans.
 • Justificant del pagament de l'autoliquidació de la taxa del gual i el comprovant del pagament.
 • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

En cas de baixa:

 • Retorn de la placa de gual (original).
 • Declaració jurada en el cas excepcional de no disposar de la placa.
 • Denúncia de robatori, si es dona el cas.
 • Si escau, no serà valida la resolució de la baixa del gual fins que no es faci la comprovació de la reposició de la vorera.
 • Si cal modificar el bordó de la vorera per deixar-lo en el seu estat original cal sol·licitar la corresponent llicència d’obra menor en el moment de sol·licitar la baixa del gual.
 • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

 

Impresos del tràmit:


Informació relacionada


Data de modificació: 21/06/2022 12:45:48