Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

06:06  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

Canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri de Montmeló

Aquest tràmit té per objecte sol·licitar el canvi de titularitat de la concessió del dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària al cementiri de Montmeló ja sigui per successió mortis-causa o inter-vius.


QUI HO POT DEMANAR

• Per actes inter-vius:

La persona titular, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Només podrà realitzar-se entre persones que demostrin estar vinculades per un vincle de parentiu consanguini o per afinitat, qualsevol que sigui el seu grau en línia recta i fins al segon grau en línia col·lateral

• En cas de transmissió mortis-causa:

La persona que és hereva testamentària o en el cas de successió intestada, amb declaració judicial ferma d'hereus ab intestato. I en un altre cas, amb  la demostració documental del dret a ésser hereu per aplicació de les normes del dret civil de successió.

TEMPS DE TRAMITACIÓ I RESPOSTA

El que marca la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Silenci adminsitratiu:
Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s’hagi dictat resolució, s’entén que aquesta ha estat desestimada.

PREU DE LA TRAMITACIÓ

Subjecte a taxa segons Ordenança Fiscal número 12.

NORMATIVA

• Reglament del cementiri municipal.
• Ordenança general de serveis funeraris.
• Llei 2/1997, de 3 de abril, sobre Serveis Funeraris.
• Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
• Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Internet

PER INTERNET

ENLLAÇ EXTERN

https://bit.ly/3JnjAkW

Telèfon

TELÈFON

No

Presencial

PRESENCIAL

On es fa
 • OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)
 • Nom comercial:

  Oficina d’Atenció al Ciutadà

  Adreça:

  Plaça de la Vila, 1

  Telèfon:

  93 572 00 00

  Correu-e:

  oac@montmelo.cat

  Horari:

  Atenció amb cita prèvia:

  - De dilluns a divendres, de 08:00 a 14:00

  - Dimarts i dijous, de 16:00 a 18:30 (excepte juliol i agost)DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • En cas de transmissió inter-vius:
  • Sol·licitud de canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri de Montmeló.
  • NIF dels interessats.
  • Títol del nínxol actual.
  • Exhibició del llibre de família que acrediti el vincle entre el transmitent i l'adquirent del dret funerari objecte de transmissió o de qualsevol altre documentació que doni fe de l'existència del parentiu.
  • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

 • En cas de transmissió mortis-causa:
  • Sol·licitud de canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri de Montmeló.
  • NIF dels interessats.
  • Títol del nínxol actual .
  • Testament o acte judicial que acrediti la seva condició d’hereu.
  • Autorització de representació. (En cas d'haver-hi representant)

 

 

Impresos del tràmit:


Informació relacionada


Data de modificació: 02/08/2022 11:35:26