Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

06:20  |  31/01/2023

Data i hora oficial

El temps

Oficina local d'habitatge

 • Oficina local d'habitatge

  Oficina local d'habitatge

Les oficines locals d’habitatge són un punt únic d’informació i gestió de serveis i tràmits, on es pot obtenir de forma ràpida i còmoda tot el que cal saber sobre habitatge.

 

L’Oficina Local d’Habitatge és un servei públic gratuït que l’ajuntament ofereix a la ciutadania per informar, assessorar i gestionar aspectes relacionats amb l’habitatge.

 

L’Oficina Local d’Habitatge de Montmeló, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, ofereix, entre d’altres, els serveis següents:

 

 • Tramitació dels ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges.
 • Tramitació dels ajuts al propietari que lloga a través de la Xarxa.
 • Tramitació prestacions per al pagament del lloguer.
 • Gestió de la borsa de lloguer a través de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.
 • Tramitació de sol·licitud de cèdules d’habilitat
 • Tramitació de sol·licitud de la inspecció tècnica dels edificis (ITE)
 • Habitatges de Protecció Oficial.

 

COVID-19. GUIA DE MESURES SOBRE HABITATGE DAVANT L'EMERGÈNCIA SANITÀRIA

 

MODIFICACIÓ DE LES MESURES EN L'ÀMBIT D'HABITATGE RECOLLIDES AL RDL 11/2020

 

 

TRAMITACIÓ DELS AJUTS A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS I HABITATGES

 

Aquest tipus d’ajuts es poden sol·licitar sempre que hi hagi oberta una convocatòria pública, convocada anualment per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Són subvencions a fons perdut per tal de promoure en els edificis la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, així com l’execució dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat millorant les condicions dels edificis residencials. Els possibles beneficiaris d’aquest ajuts són les comunitats de propietaris, les persones propietàries d’edificis d’habitatges i llogaters amb l’autorització de la propietat.

 

 

AJUTS A PROPIETARIS PER LLOGAR HABITATGES A TRAVÉS DE LA XARXA 

 

A través de l’Oficina Local d’Habitatge i la Xarxa de mediació per al lloguer social, pots llogar el teu habitatge amb garanties.

 

Nosaltres et busquem el llogater adient, oferim assessorament durant tota la tramitació, confeccionem el contracte d’arrendament sense cost, et facilitem una caució dirigida a garantir el cobrament de la renda i les despeses jurídiques en cas d’impagament i una assegurança multirisc.

 

Tot això durant un període de dos anys i, un cop signat el contracte, fem un seguiment del mateix durant tota la seva vigència.

 

 

TRAMITACIÓ PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

 

Són prestacions a fons perdut que atorga l’Agència d’Habitatge de Catalunya (en endavant AHC) a fi de contribuir al pagament mensual del lloguer. Les convocatòries que preveuen aquest tipus de subvencions també són anuals i publicades per l’AHC.

 

Per accedir a aquest tipus d’ajuts cal complir els requisits establerts a les convocatòries anuals.

 

 

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CÈDULES D’HABITABILITAT

 

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i compleix les condicions tècniques d’habitabilitat establertes a la normativa vigent. Aquest document esdevé necessari per a la transmissió del bé immoble ja sigui per venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors, així com per donar-se d’alta dels subministraments bàsics. Cal tenir en compte que l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

 

Les diferents tipologies de cèdules existents són:

 • De primera ocupació: habitatges de nova construcció.
 • De primera ocupació de rehabilitació: habitatges rehabilitats, canvi d’ús per crear habitatge, redistribució total de l’habitatge, ampliacions, remuntes i enderrocaments de tot l’edifici en què es deixen únicament les façanes.
 • De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.

 

 

TRAMITACIÓ SOL·LICITUDS DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS (ITE) – CERTIFICAT D’APTITUD DE L’EDIFICI

 

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar el seu estat en el moment de la inspecció i, orientar a la propietat en les actuacions a realitzar en el compliment del deure de conservació i manteniment a que es troba obligada.

 

Un cop obtingut l’informe tècnic, s’ha de sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici en qüestió. La sol·licitud d’aquest tipus de certificat és vigent a partir de l’entrada en vigor del Decret 187/2010, de 23 de novembre, febrer de 2011 sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, anteriorment era el denominat TEDI (Test de l’edifici) i III (Informe intern d’idoneïtat), informes necessaris per a demanar els ajuts de rehabilitació i que es duen a terme des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.

 

 

Per a qualsevol dubte o concertar visites:

 

Ajuntament de Montmeló (Oficina local d'habitatge) 93 572 00 00 o habitatge@montmelo.cat

 

Horari d’atenció de l’Oficina Local d’Habitatge: dimarts i dijous de 16 a 18’30 h.


HORARI

de dilluns a divendres de 10 a 14 h

On es fa


Data de modificació: 04/10/2022 15:36:21